Bize Göre Teknoloji Hizmete Dönüşünce Değerlidir. " 0(328) 812 08 00 "
Bize Göre Teknoloji Hizmete Dönüşünce Değerlidir. " 0(328) 812 08 00 "
Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 İşbu sözleşme Esenevler Mh. Ray Sokak No:68 A Merkez/Osmaniye adresinde mukim Okyay Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“OKYAY”) ile ….……………………………..……. adresinde mukim ………………………..…. arasında yapılmıştır. Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 1. Gizli Bilginin Tanımı: Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir. 2.Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; a) büyük bir gizlilik içinde korumayı b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler a. Kamuya malolmuş bilgiler b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. 2/3 4. Münhasır Hak Sahipliği Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler. 5. Alınması Gereken Önlemler Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini, diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir. 6. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. 7. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. 8. Devir ve Süre İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez. 9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. 10. Kısmi Geçersizlik İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez. 11. Sözleşme Değişikliği 3/3 Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir. 12. Bildirimler Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.. Bu Sözleşme iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ………………….…………

Yetkili İmza:

Tarih:

Yetkili İmza:

Tarih:

Okyay Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 Yetkili İmza:

Tarih:

 Yetkili İmza:

 Tarih:

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et